เกี่ยวกับเรา

ชื่อ : บริษัท แอล ฮาร์ดแวร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

วันที่จดทะเบียน : 1 เมษายน 2541

ที่ตั้ง (สำนักงานใหญ่) : 44/385-389 หมู่ 10 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์ : 02-508-5555

แฟกซ์ : 02-509-0606

ทุนจดทะเบียน : 20 ล้านบาท

ประเภทธุรกิจ : กลุ่มธุรกิจด้าน ICT

บริษัทฯ ได้ก่อตั้งขึ้นมา จากการเล็งเห็นว่าเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศ จะเข้ามามีบทบาทที่สำคัญอย่างมากต่อการดำเนินงานของบริษัท หน่วยงานราชการ องค์กรต่าง ๆ รวมถึงบุคคลทั่วไป จึงได้มีการแยกตัวออกมาจากฝ่ายเครื่องใช้สำนักงาน บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความสะดวกรวดเร็ว ในด้านการจัดการ และการบริหารงาน มาจดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเป็นบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2541 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 5 ล้านบาท ปัจจุบันเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20 ล้านบาท และยังรวมอยู่ในกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจทางด้านสารสนเทศ ของ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) หรือ “Loxley ICT Group”

โครงสร้างองค์กร

  • ส่วนงานด้านการบริหาร

มุ่งเน้นงานด้านการบริหารองค์กรทั้งหมด เพื่อให้องค์กรมีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง วางแนวนโยบาย เพื่อให้บุคลากรในองค์กรดำเนินตาม รวมถึงการวางแผนงานให้กับแต่ละส่วนงาน เพื่อรองรับการเจริญเติบโตขององค์กรในอนาคต

  • ส่วนงานด้านบัญชี และการเงิน

รับผิดชอบงานเกี่ยวกับงานด้านการเงิน งบประมาณ รวมถึงการเบิกจ่ายเงินให้กับส่วนงานต่างๆ ในองค์กร

  • ส่วนงานด้านการจัดซื้อ และสินค้าคงคลัง

รับผิดชอบงานด้านการจัดซื้อ และจัดเก็บสินค้า เพื่อใช้งานในองค์กร หรือสำหรับงานโครงการต่างๆ ให้เพียงพอกับความต้องการ

  • ส่วนงานด้านบุคคล

ทำหน้าที่สรรหาบุคลากร เพื่อเสริมศักยภาพให้กับองค์กร รวมถึงการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  • ส่วนงานด้านเทคนิค

ประกอบด้วยวิศวกร และช่างเทคนิด ซึ่งจะแบ่งออกเป็นสองส่วน คือส่วนที่รับผิดชอบงานทั่วไป และส่วนที่รับผิดชอบงานโครงการต่างๆ

  • ส่วนงานด้าน Support และ Training

ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานให้กับโครงการต่างๆ ให้คำปรึกษากับช่างเทคนิคในการแก้ไขปัญหา การจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรในองค์กร รวมถึงการสรรหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อมาพัฒนาองค์กร

สำนักงานใหญ่

บริษัท แอล ฮาร์ดแวร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

44/385-389 หมู่ 10 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

โทร. 02-508-5555

แฟกซ์. 02-509-0606

 

เกี่ยวกับเรา

บริษัท แอล ฮาร์ดแวร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจทางด้าน ICT ซึ่งอยู่ ในกลุ่ม "Loxley ICT Group" ให้บริการ ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบเครือข่าย ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ดำเนินงานโดยทีมวิศวกร และช่างเทคนิค ที่มีประสบการณ์การทำงานหลายปี

 

©2009-2024 L Hardware & Services Co.,Ltd. All Rights Reserved.

Search